Zacyklete si, ale nezacyklete se!

Pravidla Zacyklení

Začátek hry

První ročník Zacyklení se bude konat v neděli 10. října 2010 (neboli 10. 10. 10, pro fajnšmekry také 103).

Start je před jeskyní u přírodní památky Jenerálka (mapa) v Divoké Šárce na západ od ulice Horoměřická. Na místo se lze dostat od konečné metra A Dejvická přes Hanspaulku (hezčí cesta, větší převýšení, 4 km) nebo po Evropské a Horoměřické (v neděli ráno nebude příliš silný provoz aut, takže ani tahle varianta by neměla činit potíže, 3 km). Cyklomapa zde.

V 8.30 začne prezence družstev. Ihned po registraci obdrží každé družstvo vytištěná pravidla, mapu (ne však dost podrobnou na to, aby už nebyla třeba žádná další – ale můžete to risknout…) a zalepenou obálku se zadáním první šifry. Ta se může otevřít až na povel orga, a to přibližně v 9.00. Družstva, která přijedou později, samozřejmě budou smět obálku otevřít neprodleně. V 9.30 to na startu zabalíme, takže kdo přijede později, bude mít smůličku a prostě nejede.

Hra může být po souhlasu alespoň 60 % družstev zrušena nebo přesunuta na jindy těsně před jejím startem z důvodu nepřízně počasí (když zkrátka budou padat takové trakaře, že se v tom nebude dát jet) či z jiného velmi závažného důvodu.

Družstva

Družstva tvoří dva až čtyři lidé, z nichž alespoň polovina musí být starší 18 let a všichni starší 15 let.

Družstva se budou moci přihlásit či odhlásit do středy 6. října 2010 pomocí formuláře na těchto stránkách.

Každý člen družstva musí mít na startu hry funkční a bezpečné jízdní kolo a během jízdy na hlavě nasazenou helmu.

Každé družstvo zaplatí před začátkem hry startovné 200 Kč. Platbu provede převodem na účet číslo 670100-2207321070/6210. Jako variabilní symbol uveďte pořadí družstva na stránce s přihláškou. Startovné se vrací pouze v případě, že se družstvo včas odhlásí.

Každé družstvo obdrží na startu jedinečné heslo pro účely odesílaných SMS zpráv.

Družstvo může kdykoli ze hry odstoupit (bez nároku na navrácení startovného), musí o tom ale informovat pořadatele. Člen družstva může ze hry kdykoli odstoupit, ve družstvu však musí vždy zůstat alespoň dva členové. Družstva se nemohou během hry slučovat ani si vyměňovat členy.

Vybavení

Pro úspěšné vyřešení všech šifer a dosažení cíle není nutná žádná konkrétní mapa. Určitě ale přijde vhod libovolná turistická nebo cykloturistická mapa Prahy-západ, kde bude hra probíhat.

Povinné vybavení:

 • jízdní kolo, případně koloběžka;
 • helma;
 • aspoň jeden funkční a nabitý (!) mobilní telefon na družstvo, jehož číslo každé družstvo na startu potvrdí.

Doporučené vybavení:

 • dostatek jídla a pití – ale na trase určitě budou nějaké otevřené hospody;
 • nepromokavá bunda nebo pláštěnka;
 • blikačka a přední světlo;
 • náhradní duše, lepení a pumpička;
 • luštící potřeby, zejména něco na psaní a hodně papíru;
 • bystrou a odpočatou hlavu, nohy a dobrou náladu.

Šifry a nápovědy

Na startu nejdříve v 9.00 a nejpozději v 10.00 a na každém dalším stanovišti ihned po příjezdu družstva obdrží každé družstvo zadání šifry, jejíž vyluštění povede na následující stanoviště.

U každé šifry bude pod heslem „Nápověda” uvedeno umístění nápovědy k této šifře.

Na některých stanovištích budou kromě zadání šifry také pomůcky. Ty mohou, ale také nemusí být užitečné v dalším průběhu hry. Má-li na stanovišti být pomůcka a jaká, bude uvedeno u zadání šifry pod heslem „Pomůcka”.

Na zadání šifry může být kromě umístění nápovědy a pomůcky další text se šifrou nesouvisející – ten bude zřetelně oddělen a označen nápisem „Nelušti to, nemá to smysl”.

Nápověda neznamená výsledek! Nápověda má pouze napovědět a navést správným směrem k řešení. Pokud se družstvu nepodaří šifru rozluštit ani s nápovědou, místo nakopnutí, které by možná zasloužilo, má možnost poslat SMS zprávu na číslo 737 285 442, která musí obsahovat název družstva, přidělené heslo a kód nápovědy, který bude u každé nápovědy uveden. Družstvo nemůže žádat o řešení, pokud nenavštívilo stanoviště s nápovědou. Po odeslání žádosti o řešení bude družstvu poslána SMS s umístěním dalšího stanoviště a uděleno trestných 60 minut.

Na jednom stanovišti bude možnost zažádat o polohu jednoho z následujících stanovišť, a to odesláním SMS obsahující název a heslo družstva a kód uvedený u zadání šifry na číslo 737 285 442. Družstva, která tuto zkratku využijí, si značně urychlí cestu do cíle, nepříznivě to ale ovlivní jejich konečné pořadí.

Všechna stanoviště s výjimkou startu a cíle a všechny nápovědy budou neživé; šifry, pomůcky a nápovědy budou umístěny v nepromokavých deskách. U šifer i nápověd bude také list příjezdů, do něhož každé družstvo napíše svůj čas příjezdu.

Při luštění šifer používejte, nebude-li to zřejmé, kompletní anglickou abecedu s 26 písmeny bez háčků a čárek: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

Na všech stanovištích si družstvo smí vzít nejvýše dvě kopie zadání šifry a jednu pomůcku, ale vždy musí na stanovišti zůstat alespoň jedna kopie zadání a jedna pomůcka (pokud tam být má). U nápověd si družstvo smí vzít jednu kopii nápovědy, jsou-li tam alespoň dvě.

Trasa

Trasa bude zvolená tak, aby byla vhodná pro horské nebo trekové kolo: nejvýhodnější cesty mezi stanovišti povedou co nejméně po hlavních silnicích a co nejvíce po cyklostezkách a zpevněných cestách bez automobilového provozu, ale také po lesních nebo polních cestách.

Cíl hry nebude účastníkům známý až do vyluštění poslední šifry. Hra končí v 18.00. Družstvům, která do cíle nedorazí do 18.00, bude jeho poloha zaslána formou SMS. Pokud družstvo nebude mít v úmyslu do cíle dorazit, musí o tom informovat pořadatele. Poloha cíle bude zvolená tak, aby z něj byla na kole dobře dosažitelná některá stanice metra.

Konečné pořadí družstev bude určeno podle času příjezdu družstva do cíle se započtením všech udělených trestných minut. Příjezdem družstva do cíle se rozumí okamžik, kdy jsou alespoň dva dosud hrající členové družstva v cíli.

Délka celé trasy včetně příjezdu od metra na start a cesty z cíle na metro bez použití nápověd bude asi 50 km.

Zacyklete si, ale nezacyklete se! A když už se vám to náhodou přihodí, až se kruh uzavře, vyhledejte nejbližší boží muka a u nich se pěkně pomodlete, to už vám totiž může pomoci jen Pánbůh.

Pravidla

Každé družstvo a každý jeho člen je během hry povinen:

 • dbát na bezpečnost svou, všech ostatních účastníků i nezúčastněných osob a zvířat, netelefonovat ani nepsat SMS a zejména neluštit za jízdy;
 • dodržovat pravidla silničního provozu;
 • chovat se ohleduplně k přírodě a životnímu prostředí, zejména vyhazovat odpadky pouze do košů k tomu určených nebo je vézt s sebou;
 • v případě účasti na dopravní nehodě, v případě vážného zranění nebo krádeže kola informovat pořadatele, jakmile to okolnosti dovolí;
 • k dopravě používat pouze bezmotorové jízdní kolo nebo koloběžku, na velmi krátké vzdálenosti je povolena také chůze či běh; je zakázána jízda na bruslích, skateboardech a podobných náčiních;
 • chovat v tajnosti přidělené heslo družstva;
 • neradit se se členy jiných družstev o postupu ani výsledku luštění šifer ani o cestě na další stanoviště;
 • důvěřovat pouze vlastním rozhodnutím a nesledovat ostatní družstva;
 • nevzdalovat se od ostatních členů vlastního družstva na více než 500 m; rozdělení družstva je povoleno pouze dočasně například při hledání sjízdné cesty nebo zadání šifry, rozhodně se družstvo nesmí rozdělit tak, že část zůstane luštit a část pojede k nápovědě;
 • po příchodu na každé stanoviště kromě startu zapsat družstvo do seznamu příchodů umístěného u zadání šifry společně s časem příchodu na stanoviště;
 • chovat se při příchodu na stanoviště tak, aby nebyla jeho poloha vyzrazena ostatním družstvům ani nezúčastněným osobám – zabrání se tak vandalismu či rozkrádání šifer, pomůcek a nápověd;
 • je-li si jist, že se nachází na správném místě a není-li na stanovišti žádné zadání šifry, nápověda nebo pomůcka, která tam má být, neprodleně o tom informovat pořadatele.

Zakončení pravidel, aby se neřeklo...

Každý se účastní na vlastní nebezpečí.

Při nedodržení pravidel a při porušování ducha hry bude družstvu započítána časová penalizace, při hrubém provinění bude družstvo diskvalifikováno. Družstvu nebo jednotlivci může být znemožněna účast v dalších ročnících a může být veřejně kárán či lynčován.

Během hry bude platit všechno, co bude tou dobou na této stránce. Některá pravidla budou upřesněna nebo doplněna na vytištěných informacích rozdávaných na startu.

hra@zacykleni.wz.cz | PoÄ??­tadlo| 2. prasince 2010