Zacyklete si, ale nezacyklete se!

Pravidla Zacyklení

Změny oproti předchozímu ročníku

Pravidla Zacyklení budou stejná jako v roce 2011.

Začátek hry

Třetí ročník Zacyklení se bude konat v neděli 7. října 2012.

Start bude v 9.00 v lesoparku Kbely 100 m za podjezdem železniční trati.

Hra může být po souhlasu alespoň 60 % družstev zrušena nebo přesunuta na jindy i těsně před jejím startem z důvodu nepřízně počasí (když zkrátka budou padat takové trakaře, že se v tom nebude dát jet) či z jiného velmi závažného důvodu.

Družstva

Družstva tvoří dva až čtyři lidé, z nichž alespoň polovina musí být starší 18 let a všichni starší 15 let.

Družstva se budou moci přihlásit do středy 3. října 2012 pomocí formuláře na těchto stránkách.

Každý člen družstva musí mít na startu hry funkční a bezpečné jízdní kolo a během jízdy na hlavě nasazenou helmu.

Každé družstvo zaplatí před začátkem hry startovné 200 Kč. Platbu provede převodem na účet pořadatele podle pokynů na stránce družstva. Startovné se vrací pouze v případě, že se družstvo včas odhlásí.

Každé družstvo obdrží na startu jedinečné heslo pro účely odesílaných SMS zpráv.

Družstvo může kdykoli ze hry odstoupit (bez nároku na navrácení startovného), musí o tom ale informovat pořadatele. Člen družstva může ze hry kdykoli odstoupit, ve družstvu však musí vždy zůstat alespoň dva členové.

Družstva se nemohou během hry slučovat ani si vyměňovat členy.

Vybavení

Povinné vybavení:

 • jízdní kolo, případně koloběžka;
 • helma;
 • aspoň jeden funkční a nabitý (!) mobilní telefon na družstvo, jehož číslo každé družstvo na startu potvrdí.

Mapa:

K vyluštění šifer a úspěšnému projetí celé trasy není potřeba žádná konkrétní mapa. Letošní trasa leží na severovýchod od Prahy, tak se podle toho zařiďte. Celou hru výborně pokrývají mapy Shocartu č. 18 nebo 418 (Okolí Prahy sever, turistická 1:50 000, resp. 1:40 000). Stačí libovolná mapa nebo sada map pokrývající podobnou oblast. Řada KČT není zcela ideální, protože jsou potřeba mapy hned tři, a sice č. 16 (Mělnicko a Kokořínsko), 17 (Dolní Pojizeří, Mladoboleslavsko a Nymbursko) a 37 (Okolí Prahy - východ).

Spolu s turistickou mapou okolí Prahy může přijít vhod i plánek Prahy s názvy ulic.

Doporučené vybavení:

 • dostatek jídla a pití – ale na trase určitě budou nějaké otevřené hospody;
 • nepromokavá bunda nebo pláštěnka;
 • blikačka a přední světlo;
 • náhradní duše, lepení a pumpička;
 • luštící potřeby, zejména něco na psaní, čisté papíry, nůžky, lepidlo, lepenka, fólie, fixy;
 • dešifrovací pomůcky;
 • bystrá a odpočatá hlava, nohy a dobrá nálada.

Šifry a nápovědy

Na startu nejdříve v 9.00 a na každém dalším stanovišti ihned po příjezdu družstva obdrží každé družstvo zadání šifry, jejíž vyluštění povede na následující stanoviště. Počet stanovišť není družstvům předem znám. Vyluštění poslední šifry udává polohu cíle hry, kde již žádná šifra nebude.

U každé šifry bude pod heslem „Nápověda” uvedeno umístění nápovědy k této šifře.

Nápověda neznamená výsledek! Nápověda má pouze napovědět a navést správným směrem k řešení. Pokud se družstvu nepodaří šifru rozluštit ani s nápovědou, místo nakopnutí, které by možná zasloužilo, má možnost poslat SMS zprávu se žádostí o řešení na číslo 737 285 442, která musí obsahovat název družstva, přidělené heslo a kód nápovědy, který bude u každé nápovědy uveden. Družstvo nemůže žádat o řešení, pokud nenavštívilo stanoviště s nápovědou. Po odeslání žádosti o řešení bude družstvu poslána SMS s umístěním dalšího stanoviště a uděleno trestných 60 minut, které se přičtou k celkovému času družstva v závěrečném hodnocení.

Všechna stanoviště s výjimkou startu a cíle a všechny nápovědy budou neživé; šifry a nápovědy budou umístěny v nepromokavých deskách. U šifer i nápověd bude také list příjezdů, do něhož každé družstvo napíše svůj čas příjezdu.

Při luštění šifer používejte, nebude-li to zřejmé, kompletní anglickou abecedu s 26 písmeny bez háčků a čárek: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

Není-li uvedeno jinak, na všech stanovištích si družstvo smí vzít nejvýše dvě kopie zadání šifry, ale vždy musí na stanovišti zůstat alespoň jedna kopie zadání. U nápověd si družstvo smí vzít jednu kopii nápovědy, jsou-li tam alespoň dvě.

Trasa

Trasa bude zvolená tak, aby byla vhodná pro horské nebo trekové kolo: nejvýhodnější cesty mezi stanovišti povedou co nejméně po hlavních silnicích a co nejvíce po cyklostezkách a zpevněných cestách bez automobilového provozu, ale také po lesních nebo polních cestách.

Cíl hry nebude účastníkům známý až do vyluštění poslední šifry. Hra končí v 18.00. Družstvům, která do cíle nedorazí do 18.00, bude jeho poloha zaslána formou SMS. Poloha cíle bude zvolená tak, aby z něj byl na kole dobře dosažitelný prostředek hromadné dopravy přepravující jízdní kola.

Délka celé trasy bez použití nápověd bude asi 50 km.

Konečné pořadí družstev bude určeno podle času příjezdu družstva do cíle se započtením všech udělených trestných minut. Příjezdem družstva do cíle se rozumí okamžik, kdy jsou alespoň dva dosud hrající členové družstva v cíli. Družstva, která nedorazí do cíle, budou seřazena podle posledního dosaženého stanoviště se šifrou a potom podle času příjezdu na toto stanoviště na základě zápisů do listů příjezdů a trestných minut.

Zacyklete si, ale nezacyklete se! A když už se vám to náhodou přihodí, vydejte se nejkratší cestou k řece a tam utopte svůj žal.

Pravidla

Každé družstvo a každý jeho člen jsou během hry povinni:

 • dbát na bezpečnost svou, všech ostatních účastníků i nezúčastněných osob a zvířat, netelefonovat ani nepsat SMS a zejména neluštit za jízdy;
 • dodržovat pravidla silničního provozu;
 • chovat se ohleduplně k přírodě a životnímu prostředí, zejména vyhazovat odpadky pouze do košů k tomu určených nebo je vézt s sebou;
 • k dopravě používat pouze bezmotorové jízdní kolo nebo koloběžku, na velmi krátké vzdálenosti je povolena také chůze či běh; je zakázána jízda na bruslích, skateboardech a podobných náčiních, přeprava autem nebo hromadnou dopravou včetně metra, vlaku a lodě;
 • chovat v tajnosti přidělené heslo družstva;
 • neradit se se členy jiných družstev o postupu ani výsledku luštění šifer ani o cestě na další stanoviště;
 • důvěřovat pouze vlastním rozhodnutím a nesledovat ostatní družstva;
 • nevzdalovat se od ostatních členů vlastního družstva na více než 500 m; rozdělení družstva je povoleno pouze dočasně například při hledání sjízdné cesty nebo zadání šifry, rozhodně se družstvo nesmí rozdělit tak, že část zůstane luštit a část pojede k nápovědě;
 • po příchodu na každé stanoviště kromě startu zapsat družstvo do seznamu příchodů umístěného u zadání šifry společně s časem příchodu na stanoviště;
 • chovat se při příchodu na stanoviště tak, aby nebyla jeho poloha vyzrazena ostatním družstvům ani nezúčastněným osobám – zabrání se tak vandalismu či rozkrádání šifer a nápověd;
 • v případě účasti na dopravní nehodě, vážného zranění nebo krádeže kola informovat pořadatele, jakmile to okolnosti dovolí;
 • jsou-li si jisti, že se nachází na správném místě a není-li na stanovišti žádné zadání šifry, nápověda nebo pomůcka, která tam má být, neprodleně o tom informovat pořadatele (pokud však družstvo není na správném místě nebo jen na stanovišti šifru, nápovědu či pomůcku nenašlo, budou družstvu uděleny trestné 3 hodiny).

Zakončení pravidel, aby se neřeklo...

Každý se účastní na vlastní nebezpečí.

Při nedodržení pravidel a při porušování ducha hry bude družstvu započítána časová penalizace, při hrubém provinění bude družstvo diskvalifikováno. Družstvu nebo jednotlivci může být znemožněna účast v dalších ročnících a může být veřejně kárán či lynčován.

Během hry bude platit všechno, co bude tou dobou na této stránce. Některá pravidla budou upřesněna nebo doplněna na vytištěných informacích rozdávaných na startu.

hra@zacykleni.wz.cz | Počítadlo| aktualizováno 25. listopadu 2012